Forprosjekt Regionalpark Numedal

 

Etter henvendelse fra lokale ildsjeler/initiativtakere, er det iverksatt prosess for å blåse liv i tanken om regionalpark som utviklingsstrategi for økt verdiskaping i Numedal. I 2013 ble det gjennomført en forstudie som hadde som målsetting å finne ut om regionalparkkonseptet kan være noe for Numedal. I forstudien ble det valgt ut åtte satsningsområder, og målet var å finne ut om disse kunne oppnå økt verdiskaping gjennom samarbeid på tvers av satsningsområdene. Tilbakemeldingene fra representanter fra de åtte utvalgte områdene var positive.

De åtte utvalgte satsningsområdene er:

  • 3-fjellsamarbeidet: Blefjell – Vegglifjell og Uvdal.
  • Middelalderuka: www.middelalderuka.no
  • Numedalslågen (Naturressurs, fiskeressurs, fritidsaktiviteter, fløtningshistorie og kraftverkshistorie).
  • Trillemarka- Rollagsfjell Naturreservat og Hardangervidda nasjonalpark og randområdene rundt disse, inklusiv Nordmannslepene.
  • Numedalsbanen (Riksantikvaren fredet Numedalsbanen 12.9.2013).
  • Fylkesveg 40 – hovedferdselsåren gjennom Numedal
  • Matopplevelser i Numedal (Etablert nettverk og prosjekt).
  • Numedalsruta – Nasjonal sykkelrute nr. 5: www.numedalsruta.no

Resultatet fra forstudien viste stor interesse fra næringslivet og andre for å etablere regionalparkkonspetet som langsiktig samarbeidsplattform for Numedal. Det ble i rapporten fra forstudien konkludert med å anbefale å føre arbeidet videre gjennom et forprosjekt.

Numedalsprosjektet har valgt å kalle den kommende fasen for et forprosjekt, og har valgt å rette søknaden om midler mot dette. Prosessene i Numedal har imidlertid kommet langt og arbeidet som skal gjøres i den fasen som nå planlegges og som vi har valgt å kalle forprosjektfase, ville i mange tilfeller slik vi erfarer fra andre områder vært gjort som en tidlig del av et hovedprosjekt. I vårt forprosjekt legges det opp til aktiviteter som forbereder etablering av parken, utarbeide parkplan, utarbeide profilelementer og forslag til parkavtale. Den kommende fasen er svært avgjørende for at Numedal skal komme videre med etablering av regionalpark og hvor tildeling av statlige midler vil kunne gi et avgjørende bidrag til en god prosess.

Prosjektmål for et mulig hovedprosjekt:

Ha etablert regionalpark som samarbeidsplattform for bygdeutvikling og bærekraftig utvikling i Numedal innen utgangen av 2015, og høste gevinster i form av økt verdiskaping i et langsiktig perspektiv.

Mål for forprosjektet:

Ha gjennomført supplerende landskaps-og ressurskartlegging, ha utarbeidet et forslag til parkplan og ha gjort de nødvendige forberedelser til etablering av regionalpark som samarbeidsplattform for Numedal innen utgangen av mars 2015. Ha videreført arbeidet fra forstudiefasen med å skape forståelse og forankring gjennom inkludering av nye aktører.

Forankring:

Det er gjort formelle vedtak i styret i Numedalsutvikling IKS som har vært styringgruppe i forstudiefasen. Styret består av rådmenn og ordførere fra de tre Numedalskommunene.

Styringsgruppa har gjort følgende vedtak:

BP1: Ignangsetting av forstudie.

BP2: Godkjenning av sluttrapport forstudie.

BP3: Beslutning om planlegging og finansiering av forprosjekt.

Organisering:

Oppdragsgiver for prosjektet er styret i Numedalsutvikling IKS, prosjektansvarlig er Numedalsutvikling IKS v/ daglig leder Magne Pedersen, prosjektleder er Elin Halland Simensen, Numedalsutvikling IKS.

 

Mer info finnes på www.regionalparknumedal.wordpress.com