LiNK

 

LINK – lokalt informasjonsnettverk i Numedal / Kongsberg.
LiNK eller «Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg», har vært et helhetlig IKT-utviklingsprogram som kort fortalt har skullet bidra til å bringe lokalsamfunnet i vår region over fra «kulepennens tidsalder» og inn i det nye e-samfunnet. Programmet ble innledet med en forstudie i perioden september 1998 til mars 1999 og et forprosjekt i perioden mars-august 1999. Hovedprogrammet pågikk fra september 1999 med gjennomføring av de ulike prosjekter og hovedaktiviteter ut året 2001. Det har vært noe etterarbeid i 1. halvår 2002.

Prosjektet startet i 1999 og hadde som formål bidra til å utvikle et framtidsrettet, attraktivt og synlig lokalsamfunn gjennom smart bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Kortversjon: LiNK skal bidra til å utvikle et framtidsrettet, attraktivt og synlig lokalsamfunn gjennom smart bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

LiNK skal gi regionens innbyggere:

  • Økt forståelse og innsikt i samfunnsendringene og mulighet for å påvirke og utnytte disse endringene.
  • Økt generell IKT-kompetanse (bnruk av verktøy og generelle informasjonsferdigheter).
  • Nye møteplasser og IKT-verktøy for sosial kontakt og samarbeid i lokalsamfunnet.
  • Økt trygghet på veien mot en usikker framtid.

Overfor lokalt næringsliv skal LiNK:

  • Bidra til økt konkurransekraft, produktivitet og kvalitet gjennom tilgang til moderne IKT-løsninger og kunnskap om elektronisk forretningsvirksomhet.
  • Gi økte muligheter for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft.
  • Stimulere til omstilling, samarbeid, innovasjon og nyskaping.

Overfor offentlig virksomhet (kommunene) skal LiNK bidra til:

  • At de skal være profesjonelle leverandører av elektronisk informasjon og tjenester til innbyggere og næringsliv.
  • Økt deltakelse, engasjement og dialog mellom det offentlige og brukerne.
  • Effektivisering og samordning innen offentlig forvaltning gjennom bruk av IKT-verktøy.

Resultater av LiNK:

Offentlig eServicetorg i Numedal
Itum
Skoleveven

LES mer om prosjektet her.