Forstudie Regionalpark Numedal

 

 

Hva er regionalpark?

Regionalpark blir ofte assosiert med nasjonalpark, men det er et videre begrep enn det. Regionalparker har en bredere og mer integrert tilnærming. Målet er å skape en balanse mellom det å ta vare på natur- og kulturverdier, og samstidig møte de behov som lokalbefolkningen har gjennom bærekraftig bruk. Et viktig trekk er at parkene er etablert frå et «buttom up»-initiativ. Det er regionane selve som velger å gå sammen om etablering av en regionalpark.

Hvorfor regionalpark?

  • Ofte mange utviklingsprosjekter og tiltak i et område.
    • Mangler kontinuitet.
    • Mangler helhetlig plan/regi for forvaltning og utvikling av kulturminner  og områdene rundt.
  • Et behov for samordne offentlige og private aktører.
  • Park er et organisert og kontinuerlig samarbeid og en permanent organisasjon.
  • Utvikles i takt med erfaringer og den nytteverdien som aktørene i området ser.

Numedalsutviklings har siden 2009 fulgt programmet til organisasjonen Norske Parker. Gjennom dette har vi fått råd og veiledning om etablering av park. I november 2012 ble Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker utlyst, og Numedalsutvikling fikk tilsagn på midler til til å gjennomføre en forstudie om i Numedal – «Regionalpark Numedal – sammen står vi sterkere».

Prosjektplan for forstudien kan leses her: Forstudieplan – endelig versjon

Sluttrapport for forstudien kan leses her: Sluttrapport forstudie Regionalpark Numedal og Fagrapport forstudie Regionalpark Numedal

Link til sider og presentasjoner:

Regionalpark Numedal

Betydningen av parker fremmes i ny europeisk parkerklæring

Sveits lærer Norge bygdeutvikling

Presentasjon parkfagsamling Oslo 07.02.13

Norske Parker – Levende landskap

Distriktssenteret

Pressemelding 21.12.12

Presentasjon parkmøte Voksenåsen 03.10.12