Kvalitetsheving av Numedal – utsiktsrydding langs Fv. 40

 

Buskerud fylkeskommune tok i 2007 initiativ til et omfattende forprosjekt om skilting og tilrettelegging for turister langs veiene i Buskerud. Prosjektet som fikk navnet ”Et åpnere Buskerud” hadde til hensikt å få til utsiktsrydding langs utvalgte strekninger i fylket og utvikle varige rydde- og skjøtselsløsninger. Målet var å få til en forsvarlig og meningsfylt bruk av ryddet virke samt et system for partnerskap og finansiering med en rekke berørte aktører. Numedal deltok aktivt med informasjon til dette forprosjektet.

Siden fylkeskommunen hadde prosjektet på dagsorden, tok Numedalsutvikling IKS i 2008 initiativ til å sette i gang et utsiktsryddeprosjekt langs Fv. 40 i Numedal. Prosjektet ble kalt ”Kvalitetsheving av Numedal – Utsiktsrydding langs Fv. 40”. I løpet av de siste 10 årene har Numedal opplevd gjengroing. Dette skyldes både klimatiske forhold og distriktspolitiske forhold. Gode vekstsesonger og mindre beiting har ført til at turen langs Fv. 40 kunne oppleves som å kjøre i en grønn tunnel. For å øke kjøreopplevelsen ble det viktig å synliggjøre attraksjoner og vassdrag.

Numedal er en vidstrakt region. Økt mobilitet har gjort at folk forflytter seg stadig mer. Regionens turistsatsing har også ført til økt trafikk, og i tillegg benytter lokalbefolkning og industri veien i sitt daglige virke. Standarden på veiene er ikke god nok for å tilfredsstille de ulike brukerne.

Numedal ble valgt ut som en av tre piloter i Buskerud. Samarbeidet med de andre pilotene har fungert svært bra.

Utsiktsryddeprosjektet i Numedal startet med at det ble ryddet en prøvestrekning i hver kommune, for å teste ut hogstmetoder og metoder for etterskjøtsel. På bakgrunn av dette ble det plukket totalt 40 ryddestrekninger langs Fv. 40. De kriteriene som ble lagt til grunn for utvelgelsen av strekningene var: 1) Utsikt til vann, 2) Viltkryssing og 3) Raskere opptørking av vegbanen gir større trafikksikkerhet.

Les  Sluttrapport endelig her.

Resultat av ryddingen kan du se her.