RURAL: Trygg ferie fra Hardangervidda til Skagerak

 

Dette prosjektet gjennomføres i de seks kommunene langs Numedalslågen (Larvik, Lardal, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner) i regi av den interkommunale samarbeidsprosessen ”Den Grønne Dalen.”

73.000 innbyggere bor i disse kommunene, men i ferier og helger øker befolkningen betydelig. Delvis på grunn av turister som besøker regionen,
men mest på grunn av omfattende bruk av de nærmere 17.000 hyttene i disse kommunene.

Prosjektet har følgende utgangspunkt:
– Alle har rett på helse- og sosialtjester fra den kommunen de oppholder seg i.
– Kommunene har stort sett et helsetilbud tilpasset antall innbyggere, supplert med en del ekstra beredskap i visse perioder (bl.a. påske).
– Alle kommuner arbeider aktivt for å øke reiselivsnæringen gjennom flere fritidsboliger/hytter og mer bruk av disse. Høyere standard på
hyttene, mer fritid og mange ”spreke” pensjonister er viktige elementer her.
– Trolig vil antall ”persondøgn” på hyttene øke betydelig i årene som kommer.

Viktige problemstillinger i prosjektet har vært:
– Hvordan skal kommunene organisere helsetjenestene for å møte den forventet økende etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester fra
turister og hyttebefolkningen i årene som kommer?
– Hvordan sikre god nok ulykkesberedskap ved kysten og på fjellet, mht. leteaksjoner og transport i utmark?

– Hvordan sikre god nok ambulansekapasitet/beredskap?

EU har i sine budsjetter avsatt ganske betydelige beløp til finansiering av internasjonle samarbeidsprosjekter. Blant disse samarbeidsprosjektene
finnes også prosjekter som regionale og kommunale myndigheter kan samarbeide om. Slike prosjekter kalles Interreg-prosjekter.

Med hjemmel iEØS avtalen kan norske myndigheter også delta i disse.

Link til fellesinformasjon om Interreg – prosjektet.

Prosjektleder: Hans Henrik Thune

Prosjektmedarbeider: Dag Åsmund Bilstad